English Mountain

Hamilton, Bruce

Message 21731 · 28 Jun 2000 19:48:05 · Fixed-width font · Whole thread

Previous message: Schiehallion Reels (Gerry Gray)
Next message: Explanation needed (James R. Ferguson)
Previous in thread: English Mountain (Marilynn Knight)
Next in thread: English Mountain (Marilynn Knight)

On Tue, 27 Jun 2000 18:10:46 -0400 "Lee Fuell" <xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx>
writes:
> Any strathspey-ers going to the English Mountain workshop weekend in
August?

I'll be there :-)

-Bruce

---------------------------------------------------------------------------
Bruce Hamilton Agilent Technologies MS 24M-A
Phone 650-857-2818 PO Box 10350
Fax 650-852-8092 Palo Alto, CA 94303-0867
xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx > After July 4, phone prefix will be 485 <

Previous message: Schiehallion Reels (Gerry Gray)
Next message: Explanation needed (James R. Ferguson)
Previous in thread: English Mountain (Marilynn Knight)
Next in thread: English Mountain (Marilynn Knight)
A Django site.